Rol van de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van SARS-COV-2

De sociale partners van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk benadrukken in hun standpunt de essentiële rol van de arbeidsarts in het kader van SARS-COV-2.  Zij vragen uitdrukkelijk dat de procedure van contactopsporing een duidelijke, coördinerende rol geeft aan de arbeidsarts.

Essentiële rol van de arbeidsarts

Een van de wettelijke taken van de arbeidsarts is vermijden dat personen die getroffen zijn door ernstige besmettelijke aandoeningen of die een gevaar betekenen voor de veiligheid van de andere werknemers tot het werk worden toegelaten. Daarom vinden de sociale partners van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk het belangrijk dat de rol van de arbeidsarts in het kader van SARS-COV-2 verduidelijkt wordt en een plaats krijgt in de procedures van contactopsporing en uitbraakbeheersing. 

Meewerken aan procedures

De sociale partners hebben reeds eerder aangegeven mee te willen werken aan werkbare procedures voor contactopsporing en uitbraakbeheersing in de onderneming. Omdat de respons uitblijft, zien de sociale partners zich genoodzaakt nu zelf te wijzen op het belang hiervan en op de essentiële rol van de arbeidsarts hierin.

Bestaande procedures schieten te kort

De sociale partners stellen vast dat de bestaande procedures, in geval het om een werknemer gaat, onvoldoende rekening houden met de specifieke situaties in de werkomgeving. Om een efficiënte en effectieve contactopsporing te ontplooien is het noodzakelijk dat de arbeidsarts van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk betrokken wordt.

Hij is immers, samen met de werkgever, de besmette werknemer en de interne preventieadviseur(s), zeer goed in staat

 • om de hoog en laag risicocontacten van de besmette werknemer te identificeren
 • de nodige preventiemaatregelen te nemen
 • voor te stellen om verdere verspreiding van het virus in de onderneming in te dijken

Dit werd ook aangegeven in de verklaring van de sociale partners van 1 juli 2020 wat betreft het uitvoeren van PCR-tests en serologische tests

Rol van de arbeidsarts in de contactopsporing

De sociale partners vragen uitdrukkelijk dat de procedure van contactopsporing een duidelijke, coördinerende rol geeft aan de arbeidsarts. Hij moet ingeschakeld worden vanaf het ogenblik dat een werknemer van de onderneming is besmet. Zo kan hij de hoog en laag risicocontacten in de onderneming in kaart brengen. 

Om dit tot een goed einde te brengen heeft hij het volgende nodig:

 • duidelijke informatie vanuit het contactcentrum over de werknemer en zijn werkgever
 • de nauwe, professionele contacten van de besmette werknemer op de werkvloer (inclusief vervoer)
 • toegang tot de gegevens van de personeelsleden, zodat hij autonoom de nodige contacten kan leggen 

De arbeidsarts zal ook rekening houden met andere dan strikt professionele contacten met werknemers binnen de onderneming en met eventuele contacten met werknemers van andere ondernemingen.

Hoog en laag risicocontacten

De arbeidsarts beslist in volle onafhankelijkheid, op basis van de meest recente procedures van Sciensano en rekening houdend met de maatregelen die de werkgever heeft genomen in toepassing van de generieke gids “veilig aan het werk”, evenals van de regelgeving inzake welzijn op het werk, welke de hoog en laag risicocontacten zijn.

Geen tussenkomst huisarts voor testing en quarantaine-attest

Het is essentieel dat de arbeidsarts, zonder tussenkomst van de huisarts van de werknemer, de hoog risicocontacten kan doorverwijzen naar een testcentrum. Daarnaast moet de arbeidsarts de mogelijkheid krijgen om voor de hoogrisicocontacten een quarantaineattest op te stellen.

 • Om dit mogelijk te maken zal elke arbeidsarts een code moeten kunnen genereren om rechtstreeks tests te kunnen aanvragen in een testcentrum en de testresultaten rechtstreeks moeten kunnen ontvangen, en dit op een zo eenvoudig en ongecompliceerd mogelijke manier.
 • Het is vanzelfsprekend dat de huisarts van de betrokken werknemer de testresultaten eveneens ontvangt.

Positief testresultaat

Bij een positief testresultaat kan de arbeidsarts, indien nodig, onmiddellijk corrigerende initiatieven nemen.

Rol van de arbeidsarts bij het testen

De sociale partners wijzen op de preventieve rol van de arbeidsarts in het kader van testen. Deze rol moet worden opgenomen binnen een sluitend kader, dat voorziet dat de arbeidsarts in de onderneming een test kan uitvoeren of laten uitvoeren door een testcentrum, in specifieke gevallen, voor de volgende werknemers:

 • een of meerdere door hem geïdentificeerde werknemers, om een uitbraak te vermijden of onder controle te houden, en dit naar aanleiding van een positief geval
 • werknemers die gewoonlijk niet in België verblijven en hier slechts tijdelijk werkzaam zijn en waarvan er één of meerdere symptomen vertonen of positief zijn getest
 • werknemers die in het kader van hun werk buitenlandse verplaatsingen moeten maken en waarbij een negatieve test een vereiste is om hun werk te kunnen uitvoeren

Advies preventieve maatregelen

Daarnaast is het aan de arbeidsarts om aan de werkgever aanbevelingen te doen inzake situaties die lacunes vertonen op vlak van maatregelen tegen virusoverdracht.

De arbeidsarts baseert zich hiervoor op: 

 • de welzijnsreglementering
 • de generieke gids
 • de sectorgidsen

Het is aan de werkgever om deze situaties zo snel mogelijk onder controle te krijgen, met inachtneming van de bevoegdheden van, al naargelang het geval, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf via rechtstreekse raadpleging. De werkgever en zijn werknemers bezorgen alle noodzakelijke en nuttige informatie aan de arbeidsarts om zijn preventieve en in het bijzonder zijn coördinerende rol ten volle te kunnen vervullen.

[bron: NAR]