Preventieadviseur, enkel adviseur of ook coach?

Tijdens het webinar 'Safety Secured' werden de resultaten van een grootschalige bevraging bij preventieadviseurs besproken. Deelnemers konden vragen stellen over diverse preventietopics. Over de coachende rol van de preventieadviseur kwamen heel wat vragen. 

Zijn het niet de leidinggevenden die moeten coachen en controleren? Moet de preventieadviseur niet bij zijn leest blijven? Dus adviseren!

Nieuwe rol voor de preventieadviseur?

“De centrale opdracht van de preventieadviseur is uiteraard, zoals diens functietitel het al aangeeft, om te adviseren", stelt Edelhart Kempeneers, medisch directeur bij externe dienst Attentia. "De rol van de preventieadviseur is echter aan het evolueren, in overeenstemming met de veranderende maatschappij. Het is niet langer voldoende om vanuit louter technische argumentatie een advies te verlenen over het veiligheidsaspect en dit aan de voeten van de directie en leidinggevenden te plaatsen om er dan verder mee te gaan. Er is sowieso een verbreding van het enge begrip “veiligheid” naar het bredere begrip “welzijn”. Zo is er ook groeiende aandacht voor het gedrag van de werknemer. Ik merk dat in ondernemingen waar de rol van de preventieadviseur beperkt wordt tot enkel het geven van technische veiligheidsadviezen, diens impact steeds meer beperkt wordt. Het advies van de preventieadviseur dient dan enkel om “wettelijk in orde” te zijn, maar waarbij de echte focus van welzijn van de werknemers dan ofwel gaat liggen bij parallelle en niet-gerelateerde initiatieven uitgaande van de personeelsdienst, ofwel gewoonweg niet wordt behartigd en beperkt blijft tot een papiermolen van “goede intenties”. De preventieadviseur vervult dus in een zich vernieuwende onderneming steeds meer de rol van coach die zowel de werkgever, de leidinggevenden als de werknemers motiveert, begeleidt en stimuleert. Hiervoor zijn communicatievaardigheden nodig, om op deze manier het management en de organisatie in het geheel te kunnen overtuigen van de meerwaarde van een gestructureerd veiligheid- en welzijnsbeleid, en op deze manier een grotere impact te hebben op de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de onderneming.” 

In de eerste plaats (maar niet alleen) adviseren

“Het zijn op de eerste plaats de leidinggevenden die instaan voor het onthaal, de opleiding, de begeleiding en het toezicht op hun medewerkers. Daarnaast zijn er nog een aantal andere taken die klaar en helder opgelijst zijn in de Codex. Zie ook Art. I.2-11. De preventieadviseur moet op de eerste plaats de werkgever adviseren inzake veiligheid en welzijn op het werk maar zijn rol is hiertoe niet beperkt. Een preventieadviseur die met impact zijn taak wil vervullen, zal van vele markten thuis moeten zijn en verschillende stijlen moeten kunnen hanteren. De coachende aanpak is er daar één van. Van de leidinggevenden wordt situationeel leiderschap verwacht. Van de preventieadviseur mag dat in zekere zin ook verwacht worden.” Raf D’haen, preventieadviseur Aquafin

Meer informatie