Vaccinatie weldra verplicht in de zorg?

De vaccinatiegraad bij gezondheidszorgbeoefenaars moet hoger onder meer door de evolutie van de verspreiding van de Delta-variant in België. In dit verband keurden de Ministers van de IMC Volksgezondheid een actieplan goed om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken bij alle gezondheidszorgbeoefenaars.De Ministers onderzoeken in dit graduele proces ook de mogelijkheid om vaccinatie tegen COVID-19 verplicht te maken voor alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Vaccinatiegraad verschilt per beroepscategorie

Uit een door Sciensano gepubliceerde studie over de vaccinatiegraad bij de gezondheidszorgbeoefenaars blijkt dat de vaccinatiegraad verschilt per beroepscategorie (gegevens tot einde mei 2021).

  • De hoogste vaccinatiegraad zien we bij artsen, apothekers, en ambulanciers (>80%).
  • Een lagere vaccinatiegraad zien we bij kinesitherapeuten en verloskundigen (<70%).  

De vaccinatiegraad kan ook extreem hoog zijn - tot 100% - in veel zorginstellingen, zowel ziekenhuizen als woonzorgcentra.

Actieplan voor hogere vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad bij gezondheidszorgbeoefenaars moet hoger onder meer door de evolutie van de verspreiding van de Delta-variant in België.
In dit verband keurden de Ministers van de IMC Volksgezondheid een actieplan goed om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken bij alle gezondheidszorgbeoefenaars.

3 delen

1. Sensibilisering van de gezondheidszorgbeoefenaars

De IMC wenst dat maximaal wordt ingezet op de sensibilisatie van de sector en de beroepsorganisaties in de gezondheidszorg, door de nadruk te leggen op kwaliteitsvolle en veilige zorgen.
Momenteel vraagt de Task Force COVID-19-vaccinatie aan de koepel- en  beroepsorganisaties welke concrete maatregelen zij zullen nemen naar aanleiding van het Sciensano rapport. Er zal ook een overleg opgestart worden met de werknemersorganisaties om hun maatregelen te kennen.  Deze  maatregelen zullen regelmatig opgevolgd worden door de IMC. Daarnaast zal ook contact genomen worden met deontologische organisaties, zoals de Orde der Artsen.

2. Transparantie door kwaliteitsindicatoren

De IMC Volksgezondheid wil proactief de transparantie bevorderen door de mogelijkheid te analyseren de vaccinatiegraad per gezondheidszorginstelling te publiceren.
Op korte termijn zullen geldige gegevens worden verzameld voor de gezondheidszorginstellingen, die op vrijwillige basis wensen deel te nemen, om een overzicht te geven van de vaccinatiegraad binnen hun instelling. Deze gegevens zullen openbaar worden gemaakt. De instellingen zullen ook worden aangemoedigd om hun gegevens op transparante wijze op hun eigen websites en in hun communicatie bekend te maken.

3. Voorbereiding juridische basis voor verplichte vaccinatie

Parallel met de eerste twee acties willen de Ministers in dit graduele proces ook de mogelijkheid onderzoeken om vaccinatie tegen COVID-19 verplicht te stellen voor alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Conform verplichte vaccinatie hepatitis B

Deze reflectie baseert zich op de verplichte vaccinatie tegen hepatitis B die al voorzien is in de arbeidswetgeving voor bepaalde categorieën zorgverstrekkers, op basis van de beoordeling van de risico's in verband met een biologisch agens. De Ministers van Volksgezondheid en van Werk zullen betrokken worden bij dit proces op basis van hun respectieve bevoegdheden.  

Sancties

Het zal van belang zijn de  groepen van betrokken beroepsbeoefenaars en eventueel andere profielen (administratief of vrijwillig) die in de zorgsector werkzaam zijn, te evalueren. De gegevensbanken op basis waarvan de betrokken professionelen zullen worden geïdentificeerd, moeten worden bepaald en geëvalueerd. Er wordt ook nagedacht over het nut om eventuele sancties te voorzien, en over welke sancties het dan gaat.

In het kader hiervan zal advies worden ingewonnen bij de bevoegde instanties, zoals de Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk, de Nationale Arbeidsraad (NAR), de Hoge Gezondheidsraad en de Federale Raad voor Ziekenhuizen.

Bron: FOD Volksgezondheid