Coronavirus: Verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

FOD WASO publiceerde op de website een overzicht van de maatregelen die momenteel gelden voor bedrijven.

Telethuiswerk is verplicht

Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen. Meer informatie

Terugkeermomenten

De ondernemingen, verenigingen en diensten mogen, voor de personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, waarvoor het telethuiswerk verplicht is, terugkeermomenten inplannen, mits naleving van de regels en onder de volgende voorwaarden :

 • medewerkers kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten
 • het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest zijn
 • men moet vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer in alle veiligheid te laten verlopen
 • men moet geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden
 • de werkgever mag hieraan, voor zijn werknemers, geen enkel gevolg verbinden
 • de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden
 • de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst

Deze terugkeermomenten mogen maximum één dag per week per persoon bedragen tot en met 19 december 2021, en maximum twee dagen per week per persoon vanaf 20 december 2021. Tot en met 19 december 2021 mag per dag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn, en vanaf 20 december 2021 mag dit maximum 40% zijn.

Voor de KMO's waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telethuiswerk overeenkomstig verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Het blijven nemen van andere passende preventiemaatregelen

De ondernemingen, verenigingen en diensten nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken personeelsleden, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De ondernemingen, verenigingen en diensten informeren de personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Welke preventiemaatregelen moet de werkgever nemen?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.

Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

 • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten
 • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen
 • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen
 • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven
 • het voorzien van thuiswerk
 • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus

👉 Deze checklist kan gebruikt worden: Checklist preventie COVID 19

Opgelet (!) bijkomende maatregel vanaf 4 december

Op het overlegcomité van 3 december werd besloten dat teambuildingsactiviteiten en feesten binnen de werksfeer verboden worden. Deze maatregel gaat in vanaf 4 december.

Meer informatie

Bron: FOD WASO