Terug-naar-werktraject

Het aantal personen met gezondheidsproblemen dat instroomt in het stelsel van de uitkeringsverzekering neemt jaar na jaar toe, ook bij de jongere populatie. De oorzaken voor de toename van het aantal arbeidsongeschikte personen zijn complex en bevinden zich op verschillende domeinen. Ook de oplossingen bevinden zich op verschillende actieterreinen.

Terug-naar-werktraject voor arbeidsongeschikte werknemers en werklozen

Sinds 1 januari 2022 geeft de federale overheid de mogelijkheid om een terug-naar-werktraject (TNW-traject) te starten onder de begeleiding van de ‘Terug Naar Werk-coördinator’. Investeren in een TNW-traject helpt om vroeger, doelgerichter en persoonlijker te kunnen handelen en laat toe om deze acties en het terugkeren naar aangepast werk te versnellen en te verhogen.

Terug-naar-werkcoördinator

Een “terug-naar-werkcoördinator” (TNW-coördinator) zal samen met de adviserend arts van het ziekenfonds nagaan of en op welke manier men kan terugkeren naar de arbeidsmarkt en dit door het opstellen van een multidisciplinair re-integratieplan.

Wie neemt het initiatief?

Het initiatief om een TNW-traject effectief op te starten, kan komen van de adviserend arts van het ziekenfonds en de betrokken persoon (arbeidsongeschikte werknemer of werkloze).

Voorwaarden

Een koninklijk besluit zal de nadere voorwaarden, modaliteiten en termijnen van het ‘Terug Naar Werk-traject’ nog uitwerken.

Het principe werd verankerd in de Wet van 12 december 2021 tot invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder de coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor werknemers, die in voege is getreden op 1 januari 2022.

Reeds bestaande regelgeving

Deze nieuwe wetgeving mag niet verward worden met de reeds bestaande regelgeving omtrent de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers onder leiding van de preventieadviseur-arbeidsarts, zoals beschreven in de codex over het welzijn op het werk (boek I, titel 4). Meer informatie daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Prenne

Op de digitale Prenne 60 vind je een module rond re-integratie en werkhervatting:

  • 8/2 om 11u: Werkhervatting: mogelijkheden volgens de werknemers zelf

👉 Meer informatie over de modules van Prenne 60  die je in de loop van januari tot maart 2022 kan bekijken

Meer info

Bron: BeSWIC