Coronabarometer in code geel

Het Overlegcomité besliste op vrijdag 4 maart om vanaf maandag 7 maart 2022 over te schakelen naar code geel. Wat betekent dit concreet voor bedrijven?

Einde noodplan

Ook de epidemische noodsituatie wordt opgeheven en er komt een einde aan de federale fase van het nationaal noodplan dat op 13 maart 2020 werd afgekondigd bij het begin van de coronacrisis.

Wat verdwijnt er?

Het Covid Safe Ticket verdwijnt in de horeca, de verplichte mondmaskerdracht wordt op vele plaatsen opgeheven (behalve zorginstellingen en openbaar vervoer) en de beperkingen voor evenementen vervallen.

Structureel telewerk

Bedrijven en overheidsdiensten worden uitgenodigd om, in overleg met de sociale partners, een structureel regime voor telewerk te verankeren.

Koninklijk besluit van 5 maart 2022

Op zaterdag 5 maart verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit van 5 maart 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. Dit beschrijft de maatregelen welke de dag ervoor waren beslist door het Overlegcomité.

Heel wat bepalingen van het oorspronkelijk koninklijk besluit worden opgeheven (o.a. art.1bis, art. 4 tem 12bis, art. 20 en art. 22 en 23).

Art. 2, §3 wordt vervangen door “De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn belast met het informeren en begeleiden van werkgevers en personeelsleden van de ondernemingen, verenigingen en diensten, en overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek met het toezien op de naleving van de verplichtingen die er gelden overeenkomstig paragraaf 2.". In paragraaf 2 wordt verwezen naar de generieke gids.

De bepalingen van de mondmaskers zijn te lezen in het aangepaste art. 14 (openbaar vervoer) en het bestaande art. 21 (zorginstellingen).

De "Gids voor de opening van de handel", die ook de toegang tot markten en kermissen regelde, wordt opgeheven (art. 11).

Codex-KB

Op 10 maart verscheen het KB dat de generieke gids (retroactief) in werking stelt vanaf 7 maart: Koninklijk besluit van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie

Er wordt een art. I.2-27 in de Codex ingevoegd. Het advies 240 van de HRPBW kan je consulteren via deze link. Vanaf 7 maart 2022 zal de (groene) waakzaamheidsfase van toepassing zijn voor de verschillende ondernemingen, tenzij een onderneming, een bepaalde sector of een bevoegde overheid zou beslissen tot het activeren van een hogere fase. Welke maatregelen uit deze waakzaamheidsfase volgen, kan je lezen in de generieke gids. Dus de coronabarometer (voor het grote publiek) in code geel mag niet verward worden met de waakzaamheidsfase voor de bedrijven.

Prenne

Ook op de digitale Prenne 61 van 14 maart t.e.m. 6 mei 2022 zijn er modules in het kader van de coronapandemie:

  • 14/3 om 14u: Ventilatie, luchtzuivering en filtratie: hoe begint u eraan?
  • 25/4 om 11u: Covid-19-vaccinatie: wie, waar en wanneer?
  • 5/5 om 10u: The NEW way of WORK: Leiderschap op afstand

Meer informatie