Einde van noodsituatie corona, maar niet van maatregelen op bedrijfsniveau

Op vrijdag 11 maart verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 11 maart 2022 tot opheffing van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie. De bepalingen zijn direct van toepassing.

Opheffing bepalingen & nieuw MB

Deze nieuwe wet van 11 maart heft volgende bepalingen op

  • de wet van 11 februari 2022 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 houdende de afkondiging van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie
  • het koninklijk besluit van 27 januari 2022 houdende de afkondiging van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie, bekrachtigd bij de wet van 11 februari 2022
  • het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

Daarnaast verscheen een apart MB met name het Ministerieel besluit van 10 maart 2022 houdende de opheffing van het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.

Wat zijn de gevolgen?

Betekent dit dat er geen coronamaatregelen meer gelden? Nee.

Het betekent enkel dat de federale noodplanningsfase is opgeheven. Het zijn nu andere niveaus zoals de regio’s die nog volgens hun bevoegdheden maatregelen kunnen opleggen. Daarnaast kunnen er ook nog bepaling volgen uit de welzijnswet.

Het dragen van mondmaskers (op het openbaar vervoer en in de zorginstellingen) wordt ondertussen geregeld door het Besluit van 11 maart 2022 van de Vlaamse Regering over een mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in de zorginstellingen dat ook op 11 maart in het BS verscheen en op 12 maart 2022 van toepassing is.

Daarnaast verscheen op 10 maart 2022 het Koninklijk besluit van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie. Dit besluit treedt (retroactief) op 7 maart 2022 in werking en voegt een “hoofdstuk VI. Bijzondere preventiemaatregelen in geval van een epidemie of een pandemie” in in Titel 2 van boek I van de codex over het welzijn op het werk (met artikel I.2-27).

Hier wordt verwezen naar maatregelen uit de generieke gids, welke op 7 maart 2022 in werking is getreden in de waakzaamheidsfase (groen). Deze generieke gids blijft als aanbeveling geldig tot 2 maanden na de dag waarop de epidemische noodsituatie eindigt. Zoals hierboven vermeld, is deze op 11 maart 2022 opgeheven, zodat de werkgever tot 11 mei 2022 de bijzondere preventiemaatregelen kan nemen die in deze gids staan vermeld.

Een dergelijke nazorgfase van 2 maanden is dan ook bedoeld om te voorkomen dat er in de eindfase van de pandemie nieuwe uitbraken zouden ontstaan in de ondernemingen, die de gezondheid van -vooral kwetsbare- werknemers in gevaar zouden kunnen brengen omdat het infectieus agens in de samenleving blijft circuleren. Dit staat ook te lezen in de geüpdate FAQ’s.

Meer informatie