Corona update

Er was voorspeld dat we te maken zouden krijgen met een corona herfstgolf en even leek er een sterke toename te zijn van corona besmettingen. Hoe zit het nu?

Aantal gevallen

Op nationaal niveau blijft het aantal nieuwe gevallen dalen (- 25 %) voor de periode van 1 tot 7 november 2022 ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. Voor dezelfde periode is het reproductiegetal Rt, dat berekend wordt op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, nu licht gestegen, maar het blijft wel lager dan 1 (0,915).

Testen en positiviteitsratio

In de periode van 1 tot 7 november 2022 blijft het aantal uitgevoerde testen licht dalen, met een gemiddelde van 5 530 testen per dag. De positiviteitsratio voor België is licht verder afgenomen voor dezelfde periode (14,1%).

Ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bleef stabiel voor de periode van 4 tot 10 november. Voor dezelfde periode is het aantal bezette bedden op intensieve zorgen verder gedaald (-23%).

Mortaliteit

De COVID-19 mortaliteit is licht verder gedaald in week 44. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk plaats in het ziekenhuis. Week 42 toonde geen statistisch significante oversterfte.

Vaccinatie

De effectiviteit van de eerste boosterdosis bij mensen van 65 jaar en ouder wordt geschat op 73,8% tegen ziekenhuisopnames en 84,2% tegen opnames op intensieve zorg gedurende de eerste 50 dagen na toediening. De vaccinatiegraad voor de tweede boosterdosis bedraagt 70,6% bij personen tussen 65 en 84 jaar en 70,1% bij personen ouder dan 85 jaar.

Vanaf 1 oktober 2022 bestaat het vaccinatieverlof opnieuw. De wettekst verscheen op 21/11 in het staatsblad (Wet houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, bl. 83616).

Beheersniveau 2

Elke week, op woensdag, bepaalt de Risk Assessment Group (RAG) het beheerniveau op nationaal en provinciaal niveau, op basis van een evaluatie van de epidemiologische toestand.

Volgens de laatste evaluatie van de epidemiologische situatie van de RAG zit België op beheersniveau 2 met nog steeds een dalende trend in de viruscirculatie en de ziekenhuisindicatoren.

Beheersniveau 2 (oranje) betekent in principe "een toenemende circulatie met beginnende druk op het zorgsysteem; er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren".

Ventilatiewet

Op donderdag 27 oktober 2022 werd het wetsontwerp betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn plenair in de federale Kamer goedgekeurd (met 79 ja-stemmen op een totaal van 133). 

De komende dagen wordt de publicatie in het Belgisch Staatsblad verwacht. Nadien zullen nog uitvoeringsbesluiten volgen.

Meer informatie

Bron: Sciensano, Beswic, FOD Volksgezondheid