Verstrenging van de asbestregels op het werk

Wijzigingen van het KB Asbest zorgen voor een verstrenging van de asbestregels op het werk i.v.m. de inventaris, luchtmetingen en preventiemaatregelen.

Belangrijkste wijzigingen

De wijzigingen voorzien onder meer

  • een verplichte jaarlijkse update van de asbestinventaris met gedetailleerde werkwijze voor de inventariseerder
  • luchtmetingen volgens een monsternemingsstrategie opgesteld door het erkend labo
  • en bijkomende preventiemaatregelen voor werken in een hermetisch afgesloten zone

Jaarlijkse actualisatie van de asbestinventaris

Artikel VI.3-4 van de titel 3, boek VI van de codex verplicht de werkgever tot het opmaken van een inventaris van alle asbesthoudend materialen in alle delen van de gebouwen, in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats. En artikel VI.3-6 tot het bijwerken van deze inventaris.

Nu wordt zeer expliciet in artikel VI.3-4 de verplichting toegevoegd tot het uitvoeren van minstens een jaarlijkse update van de inventaris, via de volgende paragraaf :  ″Deze inventaris wordt jaarlijks geactualiseerd, alsook na elke gebeurtenis of actie die aanleiding geeft tot een verandering in de toestand van het aanwezige asbesthoudend materiaal, na verwijdering van asbesthoudend materiaal, en na detectie van asbesthoudend materiaal dat niet in de inventaris is vermeld.″

Advies preventieadviseur, arbeidsarts en voorleggen aan Comité

Zoals dit voorheen al verplicht was voor de asbestinventaris, moeten de preventieadviseur arbeidsveiligheid en de arbeidsarts ook voor elke update van de asbestinventaris hun schriftelijk advies geven en moet deze informatie voorgelegd aan het Comité.

Verduidelijking wie destructief asbestonderzoek moet uitvoeren voor de start van (sloop)werken

Artikel VI.3-4 bepaalde voorheen al dat er voor de aanvang van de werkzaamheden, die asbestverwijderingswerken, sloopwerkzaamheden, of andere werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest, de bestaande (visuele) asbestinventaris moest uitgebreid worden met een (destructieve) inventaris met gegevens over de aanwezigheid van asbest en asbesthoudend materiaal in de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. En dat in dat geval intact materiaal beschadigd mocht worden door monsternemingen.

Er wordt nu verduidelijkt dat de verantwoordelijke voor deze bijkomende inventaris de 'werkgever-opdrachtgever van deze werkzaamheden' is.

Opmaak van een nieuwe of update van een bestaande asbestinventaris moet voortaan gebeuren volgens de werkwijze opgenomen in de nieuwe bijlage VI.3.5

Artikel VI.3-5 wordt gewijzigd om te bepalen hoe monsters moeten genomen worden voor de analyse van de aanwezigheid van asbest : ″De opmaak, actualisering of uitbreiding van de inventaris bedoeld in artikel VI.3-4 gebeurt op basis van een visuele inspectie. Wanneer in het kader van de opmaak, de actualisering of de uitbreiding van deze inventaris monsters moeten worden genomen, wordt deze monsterneming uitgevoerd overeenkomstig de werkwijze zoals beschreven in bijlage VI.3-5."

Er wordt ook nog aan toegevoegd dat er een (vrijblijvend) model komt voor een asbestinventaris op de website van de FOD WASO.

Nieuwe werkwijze voor de opmaak van asbestinventaris - materiaallijst voor de inventariseerder - norm als conforme leidraad

Er wordt een nieuwe bijlage VI.3-5 gevoegd bij titel 3, boek VI van de codex. Deze bijlage omvat de werkwijze die moet worden toegepast bij het opmaken van een asbestinventaris.

Deze bijlage bevat vooreerst een lijst van materieel waarover de inventariseerder moet beschikken om representatieve monsters te nemen, kruisbesmetting tussen monsters te voorkomen, de omgeving niet contamineren en zichzelf te beschermen. Dit is geen limitatieve lijst, en bijkomende uitrusting kan noodzakelijk blijken indien de monsternemingstechniek dat vereist of indien de risicoanalyse dat aangeeft.

De monsterneming van asbestverdachte materialen gebeurt volgens de meest recente en geschikte wetenschappelijke richtlijnen die een accuraat resultaat waarborgen en die een hoge bescherming van de inventariseerder en de omgeving waarborgen.

De personen die de Engelse code van goede praktijk HSG248: Asbestos: The analysts’ guide for sampling, analysis and clearance procedures’ toepassen, worden vermoed te beantwoorden aan deze meest recente wetenschappelijke richtlijnen.

Andere wijzigingen

Verder zijn er ook wijzigingen in titel 3, boek VI op vlak van :

  • verduidelijking van de asbestinfo die aan aannemers moet bezorgd worden om asbestblootstelling te vermijden
  • werken moeten stilgelegd worden als aannemer stoot op verdacht materiaal bij het uitvoeren van werken
  • uitvoeren van luchtmetingen volgens een monsternemingsstrategie opgesteld door het erkend labo - informatieplicht CPPW en advies PAAA
  • alternatief voor werken in hermetisch afgesloten zone die technisch niet haalbaar zijn
  • aanpassingen van de preventiemaatregelen in de bijlage van de techniek van de hermetisch afgesloten zone

Inwerkingtreding

Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie, dit is op 9 maart 2023.

Meer informatie

💼 Volg de wetgeving welzijn op het werk via het Prebes Kenniscentrum