Preventieadviseur

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij bevordering/aanwerving/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van preventieadviseur voor de Gemeenschappelijke Preventiedienst binnen het Departement Mens, Organisatie en Communicatie.

Je zal werken op volgend adres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden.

De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor toekomstige gelijkaardige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).

 

Wie zijn wij?

De Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD), bestaande uit twee preventieadviseurs en een deeltijds administratieve kracht, ondersteunt de verschillende werkgevers van Provincie Antwerpen bij de uitvoering van haar welzijnsbeleid. Haar missie is het welzijn van het personeel bevorderen via integratie in een globaal beleid en dit binnen de hele organisatie. Daarom werkt de GPD nauw samen met het personeelsdepartement en is er eveneens in ondergebracht.

In de functie van preventieadviseur zorg je mee voor een veilige en gezonde werkomgeving. Je voert samen met je collega preventieadviseur de wettelijke taken van preventieadviseur uit op een 25-tal provinciale entiteiten over het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen. Je werkt met medewerkers uit alle niveaus van de organisatie, gaande van departementshoofd, directeur tot uitvoerend personeel.

 

Wat zal je als preventieadviseur doen?

Je vult de wettelijke taken van de preventieadviseur in, o.a.:

 • je voert risicoanalyses uit in samenspraak met de werkgever en werknemers
 • je formuleert adviezen rond de 7 welzijnsdomeinen
 • je ondersteunt de verschillende werkgevers/directies bij het implementeren van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk
 • je verzorgt de administratie van de GPD (maandverslagen, jaarverslagen, secretariaatswerk basisoverlegcomités preventie en bescherming, …)
 • je voert de jaarlijkse bedrijfsbezoeken in de verschillende diensten en entiteiten uit
 • je volgt de wetgeving op en adviseert bij de opmaak van de globale preventieplannen en jaarlijkse actieplannen
 • je hebt een proactieve, adviserende en coachende rol, en dat op alle niveaus
   

Wie ben jij?

Als preventieadviseur heb je van nature oog voor veiligheid binnen diverse omstandigheden en locaties. Je bent iemand die denkt in oplossingen in plaats van in moeilijkheden en problemen. Daarnaast beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • Probleemanalyse: je ziet oorzaken en verbanden in de toegewezen dossiers om deze zo efficiënt en effectief mogelijk te behandelen
 • Samenwerken: je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: je stelt heldere en motiverende adviezen op met daarin goed onderbouwde en geïntegreerde oordelen om zo mee het beleid van de dienst te bepalen en te optimaliseren
 • Plannen en organiseren: je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je de aan jou toegewezen projecten of activiteiten optimaal opzet en opvolgt, rekening houdend met de impact ervan op andere entiteiten
 • Overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud en aanpak
 • Organisatiesensitiviteit: je toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan (de belangen van) andere entiteiten
 • Netwerken: netwerken, om eventuele gezamenlijke doelen met interne en externe partners te detecteren en te realiseren, doe je gedreven en met veel plezier

Bijkomende aandachtspunten

Om de verschillende werkgevers/directies voldoende te ondersteunen, is fysieke aanwezigheid op de decentrale diensten noodzakelijk. Je werkt vanuit de centrale administratie, maar zal regelmatig ter plaatse gaan naar de verschillende provinciale entiteiten om welzijn op het werk mee waar te maken. Om de verre verplaatsingen te kunnen maken, is het bezitten van een rijbewijs B een noodzaak.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Algemene voorwaarden

Je bent in het bezit van een attest preventieadviseur niveau I (of niveau II met de bereidheid tot het behalen van niveau I binnen de eerste 2 jaren van tewerkstelling).

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Aanwervingsvoorwaarden

Voor deze vacature zijn er geen diploma- en ervaringsvereisten.

In deze functie is echter een master denkniveau gewenst. Kandidaten die niet in het bezit zijn van minimum een geldig masterdiploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef.  Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef af te leggen op master niveau. Om te slagen moet een kandidaat een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen.

De kandidaten die in het bezit zijn van minimum een geldig masterdiploma of geslaagd zijn voor de capaciteitsproef worden toegelaten tot het eerste onderdeel van het selectieprogramma namelijk de cv- screening. De capaciteitsproef is dus uitsluitend.

Bevorderingsvoorwaarden

 • je bent titularis van een graad van niveau B of niveau C;
 • je hebt ten minste 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau B of ten minste 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau C of in beide niveaus samen of hogere graad of in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau waarvoor deze selectieprocedure ingericht wordt;
 • als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die een diploma vereist, dien je te voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie;
 • je bent statutair aangesteld of hebt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit

Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie vanaf rang Av of hoger en enkel medewerkers met salariëring in schalen A1a-A1b-A2a of hoger zich kandidaat kunnen stellen;

Voorwaarden:

 • je bent statutair of contractueel aangesteld vanuit een vergelijkende selectieprocedure of hebt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • je hebt een minimale graadanciënniteit van één jaar

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit (als je werkt bij een APB verbonden aan de Provincie Antwerpen of een andere overheid):

Ben je personeelslid van een Autonoom Provinciebedrijf (APB) verbonden aan provincie Antwerpen en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan dan kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.170,07 - € 4.932,83

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.670,61 - € 5.106,93

Na 18 jaar anciënniteit (in A1a en A1b samen) ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto maandsalaris ligt tussen de € 4.896,56 - € 5.252,02

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Cv-screening

De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een cv-screening. De HR-medewerker screent de binnengekomen cv’s, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:

 • persoonlijke motivatie
 • relevante ervaring
 • een technische achtergrond en/of opleiding is een plus

We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

Opdracht

Er wordt een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket aan de kandidaten bezorgd. Hierbij wordt aan de kandidaten de nodige voorbereidingstijd gegeven om deze opdracht aansluitend toe te kunnen lichten aan de selectiejury.

Competentiegericht interview

We organiseren een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

Het interview vindt plaats in het provinciehuis op 29 juni 2020.

Eindselectie

De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van het competentiegericht interview.

 

Hoe stel je je kandidaat?

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 14 juni 2020.

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Stien Vantomme, consulent werving & selectie (tel. 03 240 64 22 of email stien.vantomme@provincieantwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Mieke Robijns, preventieadviseur (tel. 03 240 51 91 of email: mieke.robijns@provincieantwerpen.be)

Solliciteer

Solliciteren kan t.e.m. zondag 14 juni 2020

Provincie Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen