Preventieadviseur Psychosociale Aspecten

 • Chris Hendricks
 • chris.hendricks@brucity.be
 • 02 279 24 20
 • Stad Brussel

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussel Gewest.

U zal tewerkgesteld worden bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (G.I.D.P.B.W.). De missie van deze dienst bestaat uit het bevorderen van het welzijn op het werk voor het personeel van de Stad en zijn satellieten, zowel door de hiërarchische lijn te adviseren als de werknemers bij te staan.

De Stad Brussel is op zoek naar een Preventieadviseur Psychosociale Aspecten (M/V/X) voor de G.I.D.P.B.W.

 

Diploma

Je bent in het bezit van een diploma van universitaire studies of van het hoger onderwijs van universitair niveau waarvan het programma een groot deel  psychologie en sociologie bevat (bv. master in de psychologie, in de sociologie, in de criminologie, …) en je hebt een multidisciplinaire basisvorming en een specialisatiemodule in de psychosociale aspecten van het werk met vrucht beëindigd. De  multidisciplinaire basisvorming is een vorming van minimum 120 uren, op een jaar gespreid. De specialisatiemodule in de psychosociale aspecten van het werk bevat minimum 280 uren, gespreid over een of twee jaar en dient gevolgd te worden bij een universiteit of een hogeschool.

Deze vorming is geen noodzakelijke voorwaarde maar de kandidaat/kandidate verbindt er zich toe deze gedurende zijn loopbaan te volgen.

Missie

In het kader van de wet op het welzijn op het werk sta je de werkgever bij, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers, voor de toepassing van maatregelen aangaande de psychosociale last (geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, stress, enz.). Je zal voornamelijk werken met het personeel van de scholen van de Stad Brussel

Voornaamste taken

 • Je identificeert de psychosociale risico's eigen aan bepaalde werkposten/
  organisatorische eenheden/werkplaatsen en stelt opbouwende maatregelen voor aan de werkgever
 • Je sensibiliseert personeelsleden, de vakbonden of de leden van de hiërarchische lijn aan de psychosociale risico’s op het werk
 • Je informeert en geeft raad aan de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en van de werknemers aangaande hun rechten en plichten en verplichtingen betreffende het welzijn op het werk
 • Je luistert actief, organiseert bemiddelingen of interventies
 • Je creëert en houdt individuele dossiers van aanvragers bij
 • Je behandelt aanvragen van psychosociale formele tussenkomsten en stelt preventiemaatregelen voor aan de werkgever
 • Je stelt rapporten op (risicoanalyses, werkplaatsbezoeken, individuele onderhouden, enz.), brieven (adviezen bij risicoanalyses, advies bij het neerleggen van een formele aanvraag tot psychosociale tussenkomst, enz.)
 • Je geeft advies en doet voorstellen betreffende het globaal plan en het jaarlijks actieplan
 • Je houdt de wetgeving bij, volgt vormingen
 • Je communiceert pertinente informatie aan de preventieadviseur-directeur en geeft rekenschap van de dossiers en eventuele problemen

Profiel

 • Je beschikt over competenties of ervaring in gespreks- en bemiddelingstechnieken,  in technieken van conflictbeheersing en argumentatietechnieken
 • Competenties of ervaring in groepsanimatie is een pluspunt
 • Je hebt een goede kennis van de wetgeving omtrent welzijn op het werk en op de wetgeving omtrent het beroepsgeheim
 • Je hebt een luisterend oor
 • Je hebt een grondige kennis van het Frans (zowel geschreven als gesproken)
 • Je hebt een vlotte pen (verslagen, mededelingen)
 • Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook, Excel, PowerPoint)

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, evenwel beperkt tot de duur van de subsidiëring van de Franse Gemeenschap
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3057,41 (of 2.997,41 indien je niet titularis bent van de vormingsattesten). Het salaris wordt eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Inlichtingen

Departement HR - Dienst Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20

openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

Solliciteren

Stuur ons je kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op vrijdag 18/08/2020. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 


 

Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.

Vous intégrerez le S.I.C.P.P.T. (Service interne commun pour la Prévention et la Protection au travail) dont la mission est de promouvoir le bien-être au travail pour le personnel de la Ville et des entreprises satellites, ceci aussi bien en conseillant la ligne hiérarchique qu’en apportant un soutien aux travailleurs.

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Conseiller en Prévention Aspects Psychosociaux (H/F/X) pour le S.I.C.P.P.T.

 

Diplôme

Vous disposez d’un diplôme de fin d’études universitaires ou d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur de niveau universitaire dont le cursus comprend une partie importante de psychologie et de sociologie (par exemple un master en psychologie, en sociologie, en criminologie, en sciences du travail…) et vous avez  terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation dans les aspects psychosociaux du travail.  La formation multidisciplinaire de base est une formation de minimum 120 heures, réparties sur un an.  Le module de spécialisation dans les aspects psychosociaux du travail comprend quant à lui un minimum de 280 heures, réparties sur un ou deux ans et doit être suivi auprès d’une université ou d’une école supérieure. 

Cette formation n’est pas indispensable, mais le candidat/la candidate doit s’engager à la suivre pendant son parcours professionnel. 

Mission

Dans le cadre de la loi sur le bien-être au travail, vous assistez l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'application des mesures de prévention liées à la charge psychosociale (violence, harcèlement moral ou sexuel, stress, etc.). Vous travaillez principalement avec le personnel des écoles de la Ville de Bruxelles.

tâches principales

 • Vous identifiez les risques psychosociaux propres à certains postes de travail/unités organisationnelles/lieux de travail et proposez des mesures constructives à l'employeur
 • Vous sensibilisez les membres du personnel, les organisations syndicales ou les membres de la ligne hiérarchique aux risques psychosociaux au travail
 • Vous informez et conseillez l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs au sujet de leurs droits et obligations en matière de bien-être au travail
 • Vous offrez une écoute active, organisez des conciliations ou des interventions
 • Vous créez et tenez à jour les dossiers individuels des demandeurs
 • Vous traitez des demandes d'intervention psychosociale formelle et proposez des mesures de prévention à l'employeur
 • Vous rédigez des rapports (analyses de risques, visites de lieux de travail, entretiens individuels, etc.), des courriers (avis d'analyse de risques, avis de dépôt d'une demande d'intervention psychosociale formelle, etc.)
 • Vous donnez des avis et des propositions sur le plan global de prévention et le plan d'action annuel
 • Vous vous tenez au courant de la législation, suivez des formations
 • Vous communiquez au conseiller en prévention-directeur les informations pertinentes afin de rendre compte de l'état des dossiers et des problèmes éventuels

Profil

 • Vous avez des compétences ou disposez d’une expérience en matière de techniques d’entretien, de conciliation, de gestion de conflits et argumentaires
 • Des compétences ou une expérience en techniques d’animation de groupe est un atout
 • Vous faites preuve d’une bonne connaissance de la législation sur le bien-être au travail et sur la législation relative au secret professionnel
 • Vous êtes capable d’écoute
 • Vous avez une connaissance approfondie (écrite et orale) du néerlandais
 • Vous possédez d’excellentes capacités rédactionnelles (rapports, notes)
 • Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Outlook, Excel, PowerPoint)

Offre

 • Un contrat à plein temps de durée indéterminée toutefois limité à la durée de l’octroi des subsides par la communauté française
 • Salaire mensuel brut : 3.057,81 euros minimum (ou 2.997,41 euros minimum si vous n’êtes pas encore titulaire des certificats de formation). Le salaire peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale ainsi que de la réussite de l’examen linguistique.
 • Avantages extra-légaux : chèques repas, remboursement à 100% de l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation
 • Des formations régulières
 • La prise en charge du ticket modérateur par la Ville pour les soins médicaux, pour vous et votre famille au CHU Brugmann, au CHU Saint-Pierre, à l'Institut Jules Bordet et à l'HUDERF (Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola)

Procédure de sélection

Envoyez-nous votre candidature pour le 18/08/20 au plus tard (curriculum vitae + lettre de motivation + copie du diplôme requis). Les candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en considération.

Une première sélection sera réalisée sur base du cv et de la lettre de motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone à des tests de sélection informatisés et à un entretien de sélection. Celui-ci se déroulera devant un comité de sélection et portera sur la motivation, les compétences comportementales et les compétences techniques.

Informations complémentaires

Département RH - Service Recrutement
Centre Administratif

bd Anspach 6 (13e étage)
1000 Bruxelles

02/279.24.20

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h

La Ville de Bruxelles sélectionne les candidats sur base de leurs compétences et ne fait pas de distinction d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de croyance, de handicap ou de nationalité.

Nous encourageons les personnes en situation de handicap à postuler. Nous tiendrons compte des éventuelles adaptations nécessaires tant en ce qui concerne la procédure de recrutement que de l’intégration au sein de l’administration.

Solliciteer

Solliciteren kan t.e.m. vrijdag 18/08/2020 via het online sollicitatieformulier!

Stad Brussel

Boulevard Anspach 6, 1000 Brussel