Preventieadviseur-Ingenieur Risicobeheer

 • Chris Hendricks
 • chris.hendricks@brucity.be
 • 02 279 24 20
 • Stad Brussel

Met zo’n 3800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal deel uitmaken van de GIDPBW (Gemeenschappelijke Interne Dienst voor de Preventie en Bescherming op het Werk). De missie van deze dienst bestaat erin het welzijn op het werk te bevorderen voor het personeel van de Stad en haar satellieten. Dit gebeurt zowel door advies aan het management als door ondersteuning van de werknemers.

De Stad Brussel is op zoek naar een Preventieadviseur-Ingenieur Risicobeheer (M/V/X) voor de GIDBPW

 

Diploma

Je bent in het bezit van een technische bachelor (mechanika, elektriciteit, chemie, elektromechanica) en je bent in het bezit van een attest preventieadviseur niveau 2.
of
Je bent in het bezit van een ingenieursdiploma (burgerlijk, industrieel, landbouwkundig).
Je hebt bij voorkeur een attest preventieadviseur niveau 1.

Missie

In het kader van de wet op het welzijn op het werk sta je de werkgever, het management en de werkgevers bij in de toepassing van de preventie- en beschermingsmaatregelen in het kader van het risicobeheer. Je staat in voor de technische ondersteuning van de Dienst Risicobeheer.

Je verricht kantoorwerk maar maakt ook vaak verplaatsingen buitenshuis. Je werkt samen met diensten van de verschillende departementen van de Stad Brussel maar ook met externe organismen (brandweer, FOD Werkgelegenheid, leveranciers …)

Voornaamste taken

 • Je voert risicoanalyses uit en evalueert ze. Je identificeert risico’s gelinkt aan werkposten of aan een bepaalde thematiek (uitrusting, producten, omgeving, werkorganisatie) en stelt maatregelen rond de inrichting van werkplaatsen voor aan de departementshoofden
 • Je voert terreinbezoeken uit om inrichtingsvoorstellen te formuleren aan de technische diensten en de hiërarchie in het kader van de wetteksten
 • Je informeert en adviseert de werkgever, het management en de werknemers over alle onderwerpen gelinkt aan veiligheid en welzijn op het werk
 • Je controleert en keurt de aankopen goed, net als de ingebruikname van uitrusting en producten. Je geeft raad rond inrichting van gebouwen en evacuatieplannen.
 • Je neemt deel aan informatie- en sensibiliseringscampagnes rond veiligheid en welzijn op het werk. Je organiseert en geeft ook vormingen hierrond
 • Je stelt verslagen op van je bezoeken, maakt evacuatieplannen op, risicoanalyses en allerlei andere documenten
 • Je verzekert en verwerkt de opvolging van de leveringen voor de dienst
 • Je staat in voor het beheer en het onderhoud van de apparatuur

Profiel

 • Je hebt kennis van de wetgeving rond welzijn op het werk en arbeidsrecht
 • Je kan risicoanalyses uitvoeren
 • Je hebt kennis van de stedenbouwkundige reglementeringen
 • Je volgt reglementen, statuten, deontologische regels en de geldende wetgeving strikt op
 • Je hebt enkele pedagogische en opleidingstechnieken onder de knie (animatie van vormingen)
 • Je hebt een grondige kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Voor Master : Maandelijks brutosalaris: minimum 3148,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Voor bachelor Maandelijks brutosalaris: minimum 2299,30 euro euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Inlichtingen

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

Solliciteren

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 18/08/2020 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 


 

Avec environ 3800 membres du personnel et un réseau d’enseignement étendu, la Ville de Bruxelles est l'un des plus importants employeurs de la Région bruxelloise.

Vous intégrerez le S.I.C.P.P.T. (Service interne commun pour la Prévention et la Protection au travail) dont la mission est de promouvoir le bien-être au travail pour le personnel de la Ville et des entreprises satellites, ceci aussi bien en conseillant la ligne hiérarchique qu’en apportant un soutien aux travailleurs.

La Ville de Bruxelles est à la recherche d'un Conseiller en Prévention Gestion des Risques (H/F/X) pour le S.I.C.P.P.T.

 

Diplôme

Vous disposez d’un bachelor à orientation technique (mécanique, électricité, chimie, électromécanique) et êtes en possession du certificat de conseiller en prévention niveau 2
ou
Vous disposez d’un diplôme d’ingénieur (civil, industriel, agronome).
Vous êtes en possession du certificat de conseiller en prévention de niveau 1.

Mission

Dans le cadre de la loi sur le bien-être au travail, vous assistez l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'application des mesures de prévention et de protection liées à la gestion des risques. Vous êtes en charge du support technique du Service Gestion des risques.

Vous effectuez un travail de bureau mais êtes également amené à effectuer de nombreux déplacements à l’extérieur. Vous travaillez en collaboration avec les services internes des départements de la Ville de Bruxelles mais aussi avec des organismes externes ( pompiers, SPF emploi, fournisseurs..).

tâches principales

 • Vous réalisez et évaluez des analyses de risques. Vous identifiez les risques liés aux postes de travail et vous proposez des mesures d’aménagement aux chefs de département.
 • Vous effectuez des visites sur lieux de travail et sites afin de proposer des aménagements aux services techniques et à la hiérarchie au regard des textes légaux.
 • Vous informez et conseillez l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs sur tout thème lié à la sécurité et au bienêtre au travail
 • Vous contrôlez et validez les achats et mises en service des équipements et produits ; Vous rendez notamment des avis sur les aménagements dans les bâtiments et le plan d’évacuation
 • Vous participez aux campagnes d’information et de sensibilisation sur la sécurité et le bien-être au travail. Vous réalisez et présentez des formations sur le bien-être
 • Vous rédigez des rapports de visite, des plans d’évacuation, des analyses de risques et autres documents relatifs à la fonction.
 • Vous effectuez et assurez le suivi de toutes les commandes pour le service
 • Vous assurez la gestion et la maintenance des appareillages

Profil

 • Vous avez des connaissances en législation sur le bien-être au travail et le droit du travail
 • Vous savez effectuer des analyses de risques
 • Vous avez des connaissances en réglementation urbanistique
 • Vous suivez avec rigueur les règlements, statuts, règles déontologiques et législation en vigueur
 • Vous connaissez les techniques d’enseignement et de pédagogie (animation de formation)
 • Vous avez une connaissance approfondie (écrite et orale) du néerlandais

Offre

 • Un contrat à plein temps de durée indéterminée
 • Pour les masters Salaire mensuel brut : minimum 3148,49 euros (qui peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale ainsi que de la réussite de l’examen linguistique) –
 • Salaire mensuel brut minimum 2299,30 euros (qui peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles antérieures, de la situation familiale ainsi que de la réussite de l’examen linguistique)

Vous pouvez obtenir une estimation de votre salaire via notre outil de calcul de salaire en ligne.

 • Avantages extra-légaux : chèques repas, remboursement à 100% de l’abonnement STIB et une intervention dans les frais de transport (SNCB, De Lijn, TEC, vélo), possibilité d’une assurance hospitalisation
 • Des formations régulières
 • La prise en charge du ticket modérateur par la Ville pour les soins médicaux, pour vous et votre famille au CHU Brugmann, au CHU Saint-Pierre, à l'Institut Jules Bordet et à l'HUDERF (Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola)

Procédure de sélection

Envoyez-nous votre candidature pour le 18/08/2020 au plus tard (curriculum vitae + lettre de motivation + copie du diplôme requis). Les candidatures incomplètes (n’incluant pas tous les documents requis) ne seront pas prises en considération.

Une première sélection sera réalisée sur base du cv et de la lettre de motivation. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone à des tests de sélection informatisés et à un entretien de sélection. Celui-ci se déroulera devant un comité de sélection et portera sur la motivation, les compétences comportementales et les compétences techniques.

Informations complémentaires

Département RH - Service Recrutement
Centre Administratif

bd Anspach 6 (13e étage)
1000 Bruxelles

02/279.24.20

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi jusqu'à 14h

La Ville de Bruxelles sélectionne les candidats sur base de leurs compétences et ne fait pas de distinction d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de croyance, de handicap ou de nationalité.

Nous encourageons les personnes en situation de handicap à postuler. Nous tiendrons compte des éventuelles adaptations nécessaires tant en ce qui concerne la procédure de recrutement que de l’intégration au sein de l’administration.

Solliciteer

Solliciteren kan t.e.m. vrijdag 18/08/2020 via het online sollicitatieformulier!

Stad Brussel

Boulevard Anspach 6, 1000 Brussel