Werfreserve - Preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 1 of niveau 2

 • Emilie Van Wesemael
 • emilie.Vanwesemael@vlaanderen.be
 • 0491/99.29.17
 • Vlaamse Overheid

Het Agentschap Overheidspersoneel zoekt een:
Preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 1 of niveau 2
statutair - Niveau: A - Rang: A1
Graad: Adjunct van de directeur (A111)
Met standplaats: thuis (onder voorbehoud)

 

1. De vacature in het kort

Ben je op zoek naar een gevarieerde job met veel autonomie? Is werken aan de veiligheidscultuur binnen de Vlaamse overheid jouw ding? Wil je graag meewerken aan het welzijnsbeleid van de Vlaamse overheid i.v.m. arbeidsveiligheid? Dan is deze vacature iets voor jou!

Als preventieadviseur arbeidsveiligheid word je enerzijds toegewezen aan welbepaalde departementen of agentschappen waarvan je het aanspreekpunt bent. In dit kader onderzoek je risico’s op de werkplek, analyseer je de arbeidsongevallen, onderzoek je klachten, formuleer je adviezen, enz. Je motiveert het personeel en het lijnmanagement tot veilig handelen en neemt hiervoor de nodige stappen en initiatieven. Anderzijds neem je initiatieven die bijdragen tot de interne werking, ten behoeve een kwaliteitsvolle en uniforme dienstverlening.

We zoeken gemotiveerde collega’s met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor initiatief. Je communiceert vlot, bent klantgericht en je hebt kennis over de regelgeving i.v.m. arbeidsveiligheidDe toewijzing van entiteiten gebeurt in samenspraak. We houden hier rekening met  de noden binnen de dienst, jouw interesses en jouw woonplaats. Desondanks ben je flexibel en bereid om je te verplaatsen over heel Vlaanderen. Jouw standplaats is normaal gezien thuis, maar kan bekeken worden in functie van de organisatienoden en het takenpakket.

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

2. Functiecontext

De preventieadviseur arbeidsveiligheid maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming  (GDPB). Het werkingsgebied van de GDPB strekt zich uit over een aanzienlijk deel van de diensten van de Vlaamse overheid, met name de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) zonder rechtspersoonlijkheid, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, enkele extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s), de strategische adviesraden en de kabinetten. De GDPB wordt aangestuurd door het aansturingscomité en is gepositioneerd binnen het Agentschap Overheidspersoneel.

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt de Vlaamse overheid bij uitdagingen op het vlak van personeel en organisatie. AgO biedt, binnen de Vlaamse overheid, gemeenschappelijke dienstverlening aan rond werving en selectie, HR- en organisatiebeleid, personeelsregelgeving en personeelsadministratie.

Binnen de GDPB werken de collega’s samen rond vier welzijnsdisciplines:

 • arbeidsveiligheid (inclusief arbeidshygiëne, verfraaiing van de werkplaatsen en leefmilieu);
 • ergonomie;
 • psychosociaal welzijn;
 • gezondheidszorg.

In het kader van een proactief, participatief, multidisciplinair en geïntegreerd welzijnsbeleid vervult de GDPB een adviserende functie ten aanzien van de leidend ambtenaren en de hiërarchische lijn van de aangesloten entiteiten en een beleidsadviserende functie ten aanzien van de bevoegde minister. De personeelsleden van de GDPB staan de werkgever bij en adviseren bij de planning, de uitvoering en de evaluatie van het welzijnsbeleid, zoals omschreven in de welzijnsreglementering. Zij bevorderen het welzijn op het werk ook door opleidingen en informatie aan te bieden.

3. Takenpakket

3.1. doel van de functie

Vanuit een specialisatie op het vlak van arbeidsveiligheid professioneel advies of begeleiding geven aan klanten met als doel deze klanten (proactief) oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun nood of vraag op het vlak van welzijn op het werk in de Vlaamse overheid.

3.2. Resultaatsgebieden

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaatgebieden

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Probleemanalyse

 

Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de vraag/problematiek met als doel over de nodige gegevens en inzichten te beschikken om een gepaste dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken op het vlak van welzijn op het werk.

 • Intakegesprekken houden met de klanten en de nodige administratieve gegevens verzamelen
 • Behoeften en opportuniteiten inzake welzijn op het werk bespreken met de klanten
 • Opvangen en interpreteren van signalen, specifieke behoeften en noden bij de doelgroepen
 • Gespecialiseerde screenings uitvoeren om een grondige diagnosestelling te kunnen formuleren:
  • Analyseren van taken, functies, werkposten,…
  • Analyseren van vragen, problemen, knelpunten, arbeidsongevallen
  • Onderzoeken van gegevens m.b.t. het welzijnsbeleid: statistieken arbeidsongevallen, globaal preventieplan…
  • Uitvoeren van activiteiten ter plaatse zoals meten, fotograferen, het gebruiken van collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen, de aanwezigheid controleren van keuringsverslagen, indienststellingsverslagen, attesten…
  • Evalueren van de naleving van wetgeving, regelgeving, voorschriften, indienstellingsverslagen of normen
  • Helpen analyseren en evalueren van de situatie op basis van risicoanalysemethoden

Informatie en advies

 

Verstrekken van informatie, formuleren van een advies en / of opstellen van een actie-of begeleidingsplan met als doel de klant een passend antwoord of voorstel te bieden op zijn / haar situatie op het vlak van welzijn op het werk.

 • Eerstelijns advies verstrekken
 • Eerstelijns informatie verstrekken
 • Fungeren als aanspreekpunt voor de klanten en andere actoren die betrokken zijn bij het welzijnsbeleid in de Vlaamse overheid in geval van vragen en problemen
 • (Technische) gegevens opzoeken en analyseren om de klant te kunnen adviseren
 • (Samen met de doelgroep) Werkbare doelstellingen formuleren op het vlak van welzijn op het werk en uitbrengen van gemotiveerde aanbevelingen voor preventiemaatregelen
 • Actieplan opstellen en een werkmethode definiëren voor het bereiken van de doelstellingen inzake welzijn
 • Actiepunten voorstellen op basis van waarnemingen en vaststellingen vanuit het werkveld
 • Checken of het advies en/of actieplan werkbaar zijn
 • Samenbrengen van de eigen inbreng en de inbreng van anderen (klant, andere deskundigen,….) in een voorstel
 • Klanten informeren, begeleiden en doorverwijzen naar de passende diensten

Begeleiding en opvolging

 

Samen met de betrokkenen het advies, of het actie- of begeleidingsplan uitvoeren en/of opvolgen met als doel de vooropgezette doelstellingen op het vlak van welzijn op het werk zo goed mogelijk te realiseren.

 

                                                                                 

 • Ondersteuning geven bij de uitvoering van het actieplan
 • Systematisch opvolgen van gedane acties/ondernomen stappen
 • Bespreken van knelpunten in de uitvoering van een advies of het actieplan  met de klanten
 • Registreren van de acties in het actieplan
 • Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van het actieplan
 • Begeleiden, evalueren van de vooruitgang van en coachen van de klant

Rapportering

 

Registreren en analyseren van gegevens met als doel kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale dienstverlening te garanderen en/of  input te geven aan het beleid op het vlak van welzijn op het werk.

 • Beleidsrapport opmaken
 • Kwaliteitsvol registreren van gegevens, opmaken van overzichten en verslagen, rapporteren van indicatoren
 • Databanken invullen
 • Toezien op de uitvoering van het beleid en hierover rapporteren aan de voorzitters van de overlegcomités en de preventieadviseur-coördinator, om   de uitvoering te evalueren en suggesties te doen voor bijsturing. De rapportering is gebaseerd op multidisciplinair overleg
 • Optimaliseren van het aanbod via gerichte analyse van gegevens
 • Opmaken van evaluatieverslagen
 • Verslagen opstellen en adviezen geven aan de opdrachtgever over de te nemen maatregelen
 • Bewaken en/of verbeteren van de kwaliteit van de dossiers door het evalueren van de klanttevredenheid, het bewaken van correcte toepassingen van reglementaire bepalingen, procedures, normen en het waken over een eenvormige dossierafhandeling

Bekendmaking van de dienstverlening en prospectie

 

Bekendheid creëren rond de dienstverlening op het vlak van welzijn op het werk met als doel mogelijke klanten en/of partners te informeren en/of aan te trekken.

 • De doelgroepen bewust maken door schriftelijke en mondelinge communicatie (bv: publicaties, seminaries, beurzen...)
 • Informeren van de voorzitters van de bevoegde overlegcomités en het management wat betreft (gewijzigde of nieuwe) wetgeving
 • Netwerken en uitdragen van het imago van de organisatie
 • Blinde vlekken in het aanbod opsporen en signaleren aan de verantwoordelijke
 • Sensibiliseren van de belanghebbenden m.b.t. de naleving van de preventienormen
 • Bekend maken en positioneren van de dienstverlening, bijv. door het organiseren van voorlichtingsvergaderingen, algemene communicaties en infosessies
 • Uitdragen wat de functie van de organisatie is
 • Deelnemen aan functie gerelateerde vergaderingen met interne en externe instanties, om er het standpunt van de organisatie te verdedigen en bij te dragen tot de inhoudelijke kwaliteit van de discussie

Kennis m.b.t. het vakgebied

 

Netwerken en actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. welzijn op het werk met als doel de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en entiteitsniveau te optimaliseren.

 • Deelnemen aan vorming, studiedagen, cursussen
 • Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, infosessies, interne vergaderingen en overleg
 • Via het lezen van vakliteratuur, verzamelen van nieuwe en gewijzigde wetteksten, het bijwonen van studiedagen op de hoogte blijven van diverse nationale en internationale ontwikkelingen
 • Uitwisselen van interessante informatie en ervaringen met collega’s
 • Capteren en kanaliseren van signalen, trends en tendensen binnen het vakgebied en het werkterrein
 • Zichzelf op de hoogte houden van diverse ontwikkeling zowel in regelgeving als inzichten en op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en technieken
 • Netwerken onderhouden en gebruiken om kennis op peil te houden

Optimalisatie van de werking/beleidsadvies

 

Draagt bij aan de beleidsontwikkeling op het vlak van welzijn op het werk door beleidsvoorstellen te formuleren vanuit de praktijk en rekening houdend met nieuwe inzichten en initieert en organiseert overleg in verband met beleidsontwikkeling, met als doel ervoor te zorgen dat de aanpak steeds zo efficiënt en actueel mogelijk is.

 

 • Bijdragen tot de beleidsadvisering, -ondersteuning en -evaluatie inzake arbeidsveiligheid om goed onderbouwde en kwalitatieve preventiebeleidsplannen te leveren
 • Beleidsvoorstellen formuleren aan de voorzitters van de overlegcomités en de preventieadviseur-coördinator, op basis van concrete vaststellingen en bevindingen op het werkveld
 • Werkinstrumenten en hulpmiddelen op het vlak van welzijn op het werk ontwerpen, verbeteren en/of toegankelijk maken
 • Uitwerken van (overkoepelende) procedures en richtlijnen wat betreft welzijn op het werk
 • Instructies opmaken of adviseren bij het opmaken van instructies

 

4. profiel

4.1. Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden :

 1. Je hebt een master diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
 2. Je hebt met succes de specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 1 of 2 – arbeidsveiligheid gevolgd of je bent momenteel in opleiding. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je attest effectief behaald hebt. 
 3. Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring als preventieadviseur arbeidsveiligheid.

Ook kandidaten die reeds binnen de Vlaamse overheid werken in de graad van adjunct van de directeur A1 en die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden kunnen deelnemen

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

4.2. competenties

4.2.1. Technische competenties

 • Je hebt een dieptekennis van arbeidsveiligheid;
 • Je hebt een brede kennis van de welzijnsregelgeving;
 • Je beschikt over het nodige inzicht om kwaliteitsvolle risicoanalyses uit te voeren;
 • Je kan vlot overweg met Microsoft Office (vooral Word, Excel en Powerpoint);
 • Je beschikt over een kennis van de werking en structuur van de Vlaamse overheid of je bent bereid je hierin te verdiepen;
 • Je hebt kennis van de organisatiestructuren en overlegstructuren of je bent bereid je hierin te verdiepen;

4.2.2. Pluspunten

 • Je hebt bij voorkeur kennis van projectmatig werken

4.2.3. Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2)
 • Inleving: Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat (niveau 2)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Netwerken: Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 3)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid.

4.2.4. Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

 • Je beschikt over een rijbewijs B

4.3. Toelatingsvoorwaarden

Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je bent medisch geschikt voor deze functie;
 4. Je slaagt in de selectieprocedure.
 5. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5. Aanbod

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3204, 70 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111.
 • Je krijgt een tijdelijke aanstelling van 6 jaar als preventieadviseur, stilzwijgend verlengbaar.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3204, 70 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Aan de functie van preventieadviseur is nog een bijkomende maandelijkse toelage verbonden in functie van de gevolgde specialisatiemodule. Dit bedrag is vooralsnog niet opgenomen in het vermelde aanvangssalaris. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als preventieadviseur ontvang je als houder van het attest arbeidsveiligheid niveau 1 een toelage van 2590,50 EUR (100%, jaarbasis,), als houder van het attest arbeidsveiligheid niveau 2 bedraagt deze toelage 1785 EUR.
 • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • Relevante beroepservaring als preventieadviseur in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit en geslaagd bent bevonden voor de functie, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.  Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten.  In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6. selectieprocedure

Door de COVID19-crisis past het Selectiecentrum momenteel haar werkwijze aan en worden sollicitatieprocedures digitaal uitgevoerd of uitgesteld.  Als de maatregelen voor de inperking van het coronavirus nog van kracht zullen zijn, is het mogelijk dat de timing van deze sollicitatieprocedure wordt aangepast, of dat er meer digitaal gescreend wordt. Uiteraard brengen we jou in dat geval steeds tijdig op de hoogte.

6.1. Module 1: eerste screening

6.1.1. cv-screening

Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier, een kopie van jouw diploma en een kopie van jouw attest (of bewijs dat je opleiding aan het volgen bent) gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, beschreven onder 4.1.

De CV-screening is eliminerend. Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De CV-screening zal afgerond worden in de week van 7 december 2020 (datum onder voorbehoud)

6.1.2. voorselectie op basis van standaardvragenlijst

Door middel van een standaardvragenlijst beoordelen een selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde van de wervende entiteit je kandidatuur op volgende criteria:

 • eerste toetsing van je motivatie, inzicht en verwachtingen omtrent de functie
 • relevantie van je ervaring

De beoordeling gebeurt in de week van 7 december 2020 (datum onder voorbehoud).

Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie behoort tot de 6 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 6 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen.

6.2. module 2: screening persoonsgebonden competenties

Door middel van een interview en een psychotechnische screening worden volgende competenties bevraagd:

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Communiceren
 • Inleving:
 • Netwerken
 • Analyseren
 • Klantgerichtheid

Eén of meerdere selectieverantwoordelijke(n) en een afgevaardigde van de wervende entiteit nemen deze screening af.

Deze module vindt samen met module 3 plaats in Brussel, of digitaal via Microsoft Teams, op 17 of 18 december 2020 (datum onder voorbehoud).

6.3. module 3: functiespecifieke screening

Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke volgende criteria:

 • Je motivatie
 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Je technische competenties
 • Bijkomende persoonsgebonden competenties
  • Samenwerken niveau 2
  • Klantgerichtheid niveau 3
 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in Brussel, of digitaal via Microsoft Teams, op 17 of 18 december 2020 (datum onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld (bij de resultaten van module 2 en 3) word je ‘geslaagd of ‘niet geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve zonder rangschikking.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het selectiereglement. 

6.4. Niet nodeloos hertesten

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7. Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 3 december via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Dien hierbij ook een kopie van jouw attest in zoals vermeld in de formele deelnemingsvoorwaarden.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.

Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Ben je nog in opleiding voor het behalen van een attest? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een bewijs dat je student bent en wanneer je het gevraagde attest kan behalen.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

8. Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:
Birger Samyn - Preventieadviseur-coördinator - Birger.samyn@vlaanderen.be - tel 0486/03.13.16

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:
Emilie Van Wesemael - Selectiedeskundige - Emilie.Vanwesemael@vlaanderen.be - 0491/99.29.17

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9. Feedback

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen begin januari 2021.

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar emilie.vanwesemael@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer (2184).

10. Reserve en geldigheid

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de functie van preventieadviseur arbeidsveiligheid bij entiteit het Agentschap Overheidspersoneel, die bestaat uit de lijst van geschikten.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als preventieadviseur arbeidsveiligheid. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan bod kunnen komen.

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.

Solliciteer

Solliciteren kan t.e.m. donderdag 3 december 2020

Vlaamse overheid

Havenlaan 88, 1000 Brussel