Invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen en de overlegorganen

Door de Corona-crisis is de normale werking van vele ondernemingen zwaar verstoord. Hoe zit het nu met de sociale verkiezingen, de werking van de overlegorganen en de ondernemingsraad?

Invloed op de sociale verkiezingen

Op 24 maart 2020 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad de consensus over de collectieve opschorting van de sociale verkiezingsprocedure bevestigd in hun advies nr. 2.160

Dit advies wordt met spoed omgezet in regelgeving.

Concreet betekent de opschorting dat de procedure vanaf dag X+36 wordt stilgelegd (‘bevroren’) en dat de voortgang van alle procedurestappen die na X+35 vallen wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. De daadwerkelijke verkiezingsdag zal bijgevolg niet plaatsvinden van 11 tot en met 24 mei 2020. Op de nader te bepalen datum (vermoedelijk na de zomer) zal de procedure dan worden hernomen vanaf dag X+36.

Niettemin dienen de eventueel thans nog lopende verkiezingshandelingen nog te worden verdergezet tot en met dag X+35.

Het is dan ook belangrijk dat de fase van eerste indiening van kandidaturen in elke onderneming verder wordt afgehandeld. Deze fase verloopt veelal digitaal door de voordracht van kandidaturen door de vakorganisaties via de webapplicatie. Huislijsten voor kandidaat-kaderleden kunnen verder op papier worden ingediend via verzending met de post.

De verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever dient door te voeren op dag X+40 wordt echter uitgesteld.

Nieuwe datum: vermoedelijk van 16 tem 29 november 2020

In het advies van de NAR is er ook sprake van een nieuwe datum. “De Raad vraagt dat de Koning, op zijn advies, de datum van de volgende sociale verkiezingen vastlegt. De Raad stelt alvast voor uit te gaan van de periode van 16 tot 29 november 2020, onder voorbehoud van hoe de gezondheidstoestand omwille van het coronavirus evolueert.”

Invloed op de werking van de overlegorganen

De werkgever zorgt ervoor dat hij de overlegorganen binnen de onderneming, zoals de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk ook tijdens deze pandemie blijft betrekken voor deze materies waarvoor ze bevoegd zijn.

Zolang er geen nieuwe overlegorganen opgericht zijn, blijven de huidige verder functioneren.

Aangezien een goed sociaal overleg en een goede communicatie naar het personeel toe belangrijk zijn, kan er vergaderd worden rekening houdend met de regels van “social distancing” of door gebruik te maken van videoconferenties of elke andere oplossing die door beide partijen van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk werd goedgekeurd volgens de modaliteiten voorzien in het huishoudelijk reglement.

Ondernemingsraad

Wat de jaarlijkse economische en financiële vergadering betreft in vennootschappen: het koninklijk besluit van 27 november 1973 betreffende de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden voorziet dat deze moet plaatsvinden voor de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Dit betekent dat voor de wetgeving op de ondernemingsraden de jaarvergadering kan worden uitgesteld als ook de Algemene Vergadering wordt uitgesteld.

Voor vragen over de werking van de ondernemingsraad kan men steeds terecht bij de Cel Inspraakorganen.

[bron: FOD WASO]