Nieuwe maatregelen en aanpassing generieke gids

De generieke gids werd aangepast in het kader van de nieuwe situatie en maatregelen voor bedrijven. De aanpassingen staan onder meer in verband met social distancing, telewerk, het dragen van maskers, het collectief vervoer en de ventilatie en verluchting.

Generieke gids aangepast

Op dinsdag 27 oktober gaf Kris De Meester (VBO) voor Prebes een Q&A webinar. Daarbij gaf hij meer toelichting over de aanpassingen van de generieke gids. De presentatie hiervan is beschikbaar in het Prebes kenniscentrum.

Focus op business continuity

De ondertitel van de generieke gids is niet meer "veilig aan het werk" maar wel "veilig werken". De nieuwe versie focust immers niet meer over de heropstart na een lockdown maar op business continuity.

De link tussen de gids en het MB wordt duidelijk. Belangrijk is dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het feit dat we ook nog werken met andere risico’s en de welzijnswet uiteraard nog steeds geldt, benadrukt Kris.

De principes van de gids moeten worden toegepast volgens aard en grootte van de onderneming.

Geen schokkende wijzigingen

Sociale afstand blijft een belangrijk punt, ook in de nieuwe versie van de gids.

Een kleine wijziging bij de hygiënemaatregelen is de aandacht voor alternatieven voor papieren doekjes. Daar geldt een aanvulling met andere alternatieven die dezelfde mate van veiligheid bieden.

Ventilatie en monitoring

De belangrijkste wijzigingen gaan wellicht over het thema ventilatie. DIt is het sterkst gewijzigd ten aanzien van de vorige versie. Daarin waren al enkele beperkte algemene principes opgenomen, maar deze werden nu meer uitgebreid:

  • zoveel mogelijk verse lucht
  • hercirculatie vermijden
  • debiet afhankelijk van aantal personen
  • aandacht voor CO2-waarden
  • permanent verluchten

Het document van SERV met een oproep voor meer ventilatie bevat een uitgebreide bijlage met concrete richtlijnen voor effectieve ventilatie.

Verder is er argwaan dat er niet genoeg inspanningen worden gedaan en wordt daarom een vorm van monitoring ingevoerd.

Telewerk, vervoer en mondmaskers

Ook het thema telethuiswerk werd verder uitgebreid, met ook afspraken voor meer digitaal comfort.

Bij vervoer dient het aantal aanwezigen maximaal beperkt te worden en de afstand moet zo groot mogelijk zijn. Er worden geen concrete cijfers gegeven maar enkel de richtlijn om dit zoveel mogelijk beperken, altijd in combinatie met het dragen van een mondmasker.

Er is ook meer toelichting over het gebruik van mondmaskers, maar belangrijk is dat er altijd voorrang moet zijn voor collectieve, technische en structurele maatregelen.

Wat doen bij symptomen?

Dat onderdeel is verder aangevuld. Hiervoor werden uiteraard de bestaande richtlijnen van Sciensano gebruikt.

Wat met keuringen? 

We kregen inmiddels geregeld de vraag hoe het zit met keuringen. Dit onderdeel vind je niet in de generieke gids, maar we geven hier graag wat meer toelichting. FOD economie heeft tijdens de eerste golf een aantal nota's geschreven over het uitstel van de wettelijke keuringen. Hier geldt het principe dat er risicogebaseerd moet gewerkt worden. Voorzie een plan B indien er op een gegeven moment een tekort zou zijn aan inspecteurs van de EDTC of er een prioritaire keuze zou gemaakt moeten worden. Voer eerst de keuringen uit waar grote risico's zijn (brand, ernstige ongevallen, grote milieuschade zoals opslagtanks van milieugevaarlijke stoffen, ...) en dan pas de minder gevaarlijke (zoals arbeidsmiddelen met laag risico, handgereedschap, ladders, ...). 

Raadpleeg de gids

Bekijk de nieuwe generieke gids