Rol arbeidsarts verduidelijkt bij de bestrijding van Covid19

Eindelijk is het langverwachte KB verschenen dat de rol van de preventieadviseur arbeidsarts verduidelijkt bij de bestrijding van Covid19. De arbeidsarts krijgt in het kader van de pandemie tijdelijk bijkomende taken die voorrang krijgen op de gewoonlijke taken. 

Arbeidsarts best geplaatst

Het is duidelijk dat de arbeidsartsen van de interne en de externe preventiediensten een belangrijke rol kunnen spelen om de verspreiding van het coronavirus in de onderneming te beperken. Wat maakt hun positie zo interessant?

  • Ze kennen de onderneming, haar activiteiten en organisatie
  • Ze zijn vertrouwd met de risico's en de preventiemaatregelen
  • Ze hebben een neutrale rol ten aanzien van werkgever en werknemer
  • Ze zijn gebonden door het medisch beroepsgeheim

Eerdere oproep sociale partners

Ook de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben in hun standpunt van 7 oktober 2020 reeds gewezen op de sleutelrol voor de arbeidsarts in de contactopsporing op de werkvloer, evenals op de noodzaak tot het rechtstreeks kunnen doorverwijzen van werknemers naar testcentra, of het in welbepaalde gevallen zelf kunnen testen van werknemers, en het kunnen uitschrijven van quarantaineattesten voor werknemers als zij door de arbeidsarts als hoogrisicocontact worden beschouwd.

Lees hierover het eerdere artikel

Wat zegt de Codex?

De Codex over het Welzijn op het werk bevat een aantal algemene bepalingen die de arbeidsarts een rol geven in het vermijden van besmettelijke ziekten op het werk. Zo wordt uitdrukkelijk als één van de doelstellingen van de arbeidsgeneeskunde vermeld dat het gezondheidstoezicht tot doel heeft "te vermijden dat personen tot het werk worden toegelaten die getroffen zijn door ernstige besmettelijke aandoeningen of die een gevaar betekenen voor de veiligheid van de andere werknemers".

Verder wordt ook de rol van de arbeidsarts in het kader van het omgaan met besmettelijke ziekten op de werkvloer vermeld: "de werknemer met een ernstige besmettelijke ziekte, die verplicht is om ziekteverlof te nemen dat aanbevolen werd door de preventieadviseur-arbeidsarts op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, is ertoe gehouden om zonder verwijl zijn behandelende arts te raadplegen met wie de preventieadviseur-arbeidsarts contact zal hebben genomen".

Bijkomende taken voor de arbeidsarts

In het kader van de pandemie worden tijdelijk een aantal bijkomende, specifieke taken toegewezen aan de arbeidsarts. Deze zijn noodzakelijk om de coronapandemie zo efficiënt mogelijk te kunnen bestrijden op de werkvloer. Het gaat om bijkomende taken met betrekking op:

  • contactopsporing op het werk
  • het uitschrijven van quarantaineattesten voor werknemers
  • testen van werknemers

Nieuwe prioriteiten voor de arbeidsarts

Deze taken dienen tijdelijk voorrang te krijgen op de gebruikelijke opdrachten en taken van de arbeidsarts.

Er wordt dan ook van bepaalde verplichtingen in de codex afgeweken om de pandemie zo efficiënt mogelijk te kunnen bestrijden.

 Aangezien het gaat om een tijdelijke toekenning van deze bijkomende taken en een tijdelijke aanpassing van de prioriteiten van de arbeidsarts, met name in het kader van de bestrijding van de coronapandemie op het werk, wordt dit besluit niet ingevoegd in de Codex over het Welzijn op het Werk.

Tijdelijke aanpassing van de wetgeving

Het KB beoogt aldus een tijdelijke regeling te voorzien, die in elk geval van toepassing blijft zolang de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen van toepassing zijn en een impact hebben op de werkzaamheden van de arbeidsarts. Het is de bedoeling om dit KB op te heffen zodra de circulatie van het coronavirus in onze samenleving op voldoende wijze onder controle is en de arbeidsarts niet langer de bijkomende specifieke taken met het oog op het bestrijden van dit virus dient uit te oefenen. Op dat moment dient ook te worden bekeken of het noodzakelijk is om tijdelijke maatregelen of overgangsbepalingen te voorzien om het volledig hernemen van het gebruikelijke gezondheidstoezicht vlot te laten verlopen.

 ? Lees de bepalingen in het nieuwe KB

Meer informatie

  • Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen Covid-19 | FOD WASO