Wat moet je weten over het pilootproject burn-out?

In januari 2019 startte Fedris met een pilootproject burn-out. Via dit pilootproject kunnen begeleidingstrajecten voorzien worden voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroeg stadium van burn-out.

Voor wie?

De begeleidingstrajecten zijn bedoeld voor medewekers in een vroeg stadium van burn-out die moeilijkheden ervaren tijdens het werk.

 • Ze waren hierdoor niet meer dan 2 maanden afwezig.
 • Medewerkers in een vergevorderd stadium van burn-out of medewerkers die hierdoor al langdurig afwezig zijn komen dus niet in aanmerking.
 • De doelstelling van het project is immers medewerkers aan het werk te houden of hen zo snel mogelijk te laten hervatten.

De doelgroep is samengesteld uit werknemers uit de diverse sectoren.

Het pilootproject biedt plaats voor 300 tot maximaal 2500 medewerkers. 

Wat houdt een begeleidingstraject in?

Het begeleidingstraject is op maat en daarom flexibel in te vullen, aangepast aan de behoeften van elk individu, afhankelijk van wat hij of zij heeft meegemaakt en het stadium van het burn-out proces waarin hij of zij zich bevindt. 

Het begeleidingstraject duurt maximaal 9 maanden

Hoe dien je een aanvraag in?

Het aanmeldingsformulier kan ingevuld worden door

 • de behandelend arts
 • de arbeidsarts
 • de preventieadviseur psychosociale aspecten

Deze bezorgt het formulier aan Fedris.

Bij ontvangst van de aanvraag doet Fedris een eerste analyse om te verifiëren of de werknemer binnen de scope van het pilootproject valt.

Fedris zal aan de werknemer voorstellen om een burn-outbegeleider te ontmoeten die gekozen wordt uit een lijst van vooraf geselecteerde begeleiders.

Die begeleider voert 1 of 2 consultatiesessies uit die tot doel hebben de diagnose van een vroegtijdig stadium van burn-out al dan niet te bevestigen.

Opstart

Op basis van deze diagnose dient de burn-outbegeleider een behandelingsaanvraag in bij Fedris of stelt hij een meer geschikte behandeling voor aan de werknemer.

Deze behandelingsaanvraag wordt samen met een uitvoerig diagnoseverslag naar Fedris verstuurd. Op basis hiervan zal Fedris groen licht geven voor deelname aan het traject. 

Fedris stuurt de informatie die de burn-outbegeleider en werknemer wensen te delen binnen het kader van het gedeeld beroepsgeheim naar één of meerdere actoren:

 • behandelend arts
 • arbeidsarts
 • preventieadviseur psychosociale aspecten

Hoe verloopt het begeleidingstraject?

Een eerste fase bestaat uit 2 tot 4 individuele sessies volgens het concept “Stress- en werkkliniek”. Die sessies zullen de werknemer helpen:

 • zich uit te drukken over zijn werksituatie en emoties
 • zich bewust te worden van de middelen die de werkgever ter beschikking stelt
 • bepaalde wettelijke aspecten aan te kaarten
 • een balans op te maken van de antecedenten en de oorzaken van de burn-out

Daarnaast worden 3 sessies “Starter Kit” aanbevolen. Ze hebben tot doel basiskennis bij te brengen over het thema "welzijn-gezondheid", zoals

 • stressbeheersing
 • gezond leven
 • energierecuperatie

Bijkomend kan de werknemer, indien hij of zij dat wenst, 7 ondersteunings- en begeleidingssessies volgen, individuele sessies genoemd, volgens de psychosomatische of cognitief-gedragstherapeutische benadering.

De link met de werkgever

Zo vroeg mogelijk in het begeleidingstraject wordt de werknemer aangemoedigd om contact op te nemen met de arbeidsarts (spontane raadpleging of bezoek voorafgaand aan de werkhervatting). 

Ook kan eventueel een multidisciplinaire vergadering plaatsvinden met verschillende actoren. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid altijd gegarandeerd.

Werkhervatting of beroepsheroriëntatie?

Wanneer een werkhervatting binnen dezelfde onderneming onmogelijk blijkt, kunnen 1 tot 2 besprekingssessies over een beroepsheroriëntatie worden voorgesteld. 

Duurtijd?

Het pilootproject loopt over 3 jaar en zal worden geëvalueerd aan het einde van die 3 jaar. 

Meer informatie

 • Pilootproject burn-out | Fedris
 • Aanpassing pilootproject burn-out | Prebes