Ook de arbeidsartsen zitten op hun tandvlees

Sinds januari 2020 dienen de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) voorrang te geven aan het uitvoeren van opdrachten in het kader van screening, vaccinatie en tracing in het kader van de pandemie. Ze hebben zich steeds bereid getoond om die taken uit te voeren, bovenop hun gebruikelijke taken, maar geven aan dat de werklast onhoudbaar is geworden.

De EDPBW stonden steeds klaar voor het uitvoeren van taken in het kader van screening, tracing en vaccinatie tegen covid, bovenop hun gebruikelijke taken. Toen de eerste coronagolf in volle gang was, waren zij degenen die zorgden voor het coördineren en uitvoeren van de covidtesten bij het personeel van collectiviteiten (waaronder rusthuizen (en verzorgingstehuizen), centra voor geestelijke gezondheid of opvangcentra voor personen met een handicap). Zij waren degenen die vanaf december 2020 het zorgpersoneel vaccineerden. Zij zijn ook degenen die nu al anderhalf jaar de volledige tracing bij bedrijven voor hun rekening nemen. Enz. Enz.

De EDPBW’s geven aan dat zij vandaag hun verzadigingspunt bereikt hebben: hun andere wettelijke opdrachten (periodieke medische onderzoeken, medische re-integratieonderzoeken, medische onderzoeken bij de werkhervatting na een afwezigheid, medische onderzoeken bij de aanwerving, enz.) worden hen immers niet uit handen genomen. Die opdrachten mogen trouwens niet zomaar worden opgeschort, met het risico dat sommige professionals hun beroep niet langer mogen (blijven) uitoefenen. Hun medische en paramedische middelen zijn echter niet onuitputtelijk, vooral omdat er – zoals bij elk bedrijf – ook rekening moet worden gehouden met afwezigheden wegens ziekte of quarantaine van hun eigen personeel.

Bron: Cohezio