Pas op met foute "grapjes"

Mogen mopjes nu ook al niet meer? Wat moet je weten over ongewenst seksueel gedrag op het werk?

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel-getint gedrag (verbaal, nonverbaal of fysiek) in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega’s, leidinggevenden), maar ook door derden (klanten, cliënten, patiënten).

Wat kan en wat kan niet? Hoe verhouden seksime, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag zich tot elkaar? Gelden er bijzondere regels op de werkvloer? Luc Goemaere en Annick Alders lichten het toe in een nieuwe octopussessie.

Meer strafvervolgingen bij OSGW

Het aantal strafvervolgingen op basis van psychosociale risico's nam de afgelopen jaren stelselmatig toe. Ook bij ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) neemt het aantal vervolgingen toe en een aantal dossiers werden afgehandeld onder grote mediabelangstelling. Het Hof van Cassatie bakent het begrip OSGW als volgt af: ’Om als grensoverschrijdend te worden beschouwd moeten de gedragingen objectief afbreuk doen aan de seksuele integriteit van een persoon, zoals die door het collectief bewustzijn van een bepaalde samenleving op een bepaald ogenblik wordt ervaren’. Een duidelijk evolutief begrip dus, waarbij de beoordeling van het al dan niet overschrijdend karakter door de dader irrelevant blijft en de mening van collega’s al evenzeer.

Wetgeving in de praktijk: ongewenst seksueel gedrag op het werk

In een eerste deel krijg je de wetgeving rond ongewenst seksueel gedrag op het werk op een behapbare manier uitgelegd (30 minuten). In het tweede praktijkgedeelte bespreken we cases, stellingen en vragen van deelnemers (2 uur).

Praktisch 

Online webinar op 14 oktober 2022 van 9u tot 11u30

Doelgroep: officieel aangestelde vertrouwenspersonen

👉 Schrijf je snel in!

Concrete tips om meteen toe te passen

Wat vinden deelnemers van de octopussessies?

“Deze concrete tips ga ik meteen toepassen”
“De cases zijn heel herkenbaar”
“Boeiende opfrissing van een aantal zaken”
“Ik heb veel gehad aan alle tips doorheen de sessie”

Waarom “octopus”-sessies?

Octopussen leven onderwater en voelen feilloos aan wat er onder het oppervlak gebeurt. Ze zijn daarnaast bijzonder sociaal, intelligent en leervaardig. En is dat nu net niet wat er van jou als vertrouwenspersoon wordt verwacht? Jij houdt immers ook de vinger aan de pols bij de bedrijfssfeer en moet met je tentakels op alle niveaus voeling houden.

Meer informatie

  • Opleiding wetgeving in de praktijk voor vertrouwenspersonen | Prebes
  • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid inzake arbeidsveiligheid: een update | Binnenkort in Veiligheidsnieuws
  • Seksisme, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag, what's in a name? | Cautius
  • Seksuele intimidatie op het werk | Arboportaal